Algemene Voorwaarden

Cloudseven
KvK nummer: 72964421

Helvoirtseweg 130
5263 EH  Vught

recharge@cloudsevenstudio.com

073 – 850 94 46

Datum: april 2020

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: termijn waarbinnen u gebruik kunt maken van uw ontbindingsrecht.
 2. Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Cloudseven.
 3. Dag: kalenderdag.
 4. Ontbindingsrecht: recht van u om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 5. Cloudseven: de onderneming die producten op afstand aan u aanbiedt.
 6. Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen u en Cloudseven, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
 7. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Cloudseven en op elke tussen Cloudseven en u tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u het aanbod van Cloudseven aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.
 3. De Cloudseven bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat Cloudseven deze bevestiging heeft verzonden kan u de overeenkomst ontbinden.

3. Ontbindingsrecht

 1. U heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product door u of vooraf door uw aangewezen vertegenwoordiger of een door uw gekozen afleverlocatie.
 2. U zult tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met product en verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het product.
 3. Onze (cosmetica)producten kunnen alleen geruild worden wanneer de verpakking ongeopend is.
 4. Indien u gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient u dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan Cloudseven te melden. Cloudseven verzendt onverwijld een bevestiging van dit bericht.
 5. Producten dienen gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan Cloudseven geretourneerd te worden, conform de door Cloudseven verstrekte duidelijke en redelijke instructies. In elk geval dient een kopie van de pakbon te worden bijgesloten.
 6. In geval van ontbinding komen de kosten van de retourzending voor uw rekening.
 7. Na ontbinding dient u uiterlijk binnen 14 dagen het product te retourneren conform het in lid 4 bepaalde.
 8. Cloudseven vergoedt de van u ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding.

4. Uitsluiting Ontbindingsrecht

Het ontbindingsrecht is in het algemeen uitgesloten voor de volgende producten:

 1. die door Cloudseven tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van u;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommeling en op de financiële markt waarop Cloudseven geen invloed heeft;

5. Levering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat u aan Cloudseven kenbaar heeft gemaakt.
 2. Bestellingen die voor 16:00 uur afgerond zijn, zullen binnen twee dagen worden geleverd. Cloudseven zal bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Cloudseven zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering.
 3. U heeft het recht te ontbinden wanneer levering slechts na deze 30 dagen plaats vindt of
  plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. Cloudseven zal bij ontbinding de van u ontvangen betalingen uiterlijk binnen dertig dagen vergoeden.
 4. Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op u op het moment van bezorging aan u of een door uw vooraf aangewezen derde.

6. Garanties en Conformiteit

 1. Cloudseven biedt geen (aanvullende) garanties met betrekking tot geleverde producten.
 2. U dient de producten conform met bewaar advies van Cloudseven te bewaren en gebruiken.
 3. Producten dienen aan de redelijke verwachtingen van u te voldoen.
 4. Indien een gebrek een bij de koop bestaande fout blijkt te zijn, heeft u recht op vervanging van het product. Alleen wanneer het product niet meer geproduceerd wordt of
  vervanging de waarde van het product in onredelijke mate overstijgt, mag Cloudseven aanbieden het aankoopbedrag aan u te vergoeden.
 5. Vergoeding, reparatie of vervanging wegens het gebrek aan een product komt te vervallen indien het gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onzorgvuldig, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud door u.

7. Klachten en Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Cloudseven en u is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat u de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij Cloudseven.
 3. Bij Cloudseven ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indiende klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal Cloudseven hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen u een oplossing mag verwachten.
 4. Cloudseven wijst u op de mogelijkheid om, indien Cloudseven en u niet samen een oplossing bereiken, binnen 12 maanden na melding van de klacht bij Cloudseven, de klacht in te dienen bij de Online Dispute Resolution van Europese Commissie via https://webgate.ec.europa.eu/odr of direct bij de Geschillencommissie Algemeen https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/algemeen/
reserveer mijn relaxmoment
Koop cadeaubon